Управление и контрол на автопарк - статии

Управление и контрол на автопарк - статииУправление на автопарк – митове и реалности

В някои от споменатите в статията твърдения има известна доза истина, а в други са просто митове. Въпреки това си струва управителите на автопаркове да се запознаят с тях за да могат да взимат оптимални решения.

Управителя на автопарк може да бъде служител на непълно работно време.

В някои огранизации съществува схващане, че управлението на авомобилния парк не е трудна работа и тя може да върши от служител, който е натоварен и с други дейности или от служител назначен на непълно работно време.

Това може да бъде така само във фирми с малък брой превозни средства. При голям брой превозни средства, както и при териториално разпределение на автомобилния парк на управителя ще са му необходими помощници и заместници.

Не трябва да се забравя и ангажираността на управителя в извънработно време и през почивни дни. Съществен дял от дейността по управление на автомобилния парк е навременното решаване на кризисни ситуации свързани с аварии и инциденти.

Превозните средства трябва да се амортизират с единна норма - примерно за около 80 месеца или средната месечна амортизация трябва да бъде около 1.25%.

Този подход е правилен и удобен за амортизационни изчисления и получил широка популярност. Трябва да се съобразят някои условности и ограничения при използването му. Подходът е приложим за новозакупени превозни средства при нормален експлоатационен режим. За превозните средства, които се ползват за междуградски курсове по-правилния подход е следенето на изминатия пробег, докато при автомобилите ползвани в градски условия – времето за експлоатация.

С други думи, автомобилният парк трябва да се раздели на групи превозни средства по начин на експлоатация и за всяка група да се състави групов амортизационен план.

Превозни средства не се ремонтират преди продажба.

Това твърдение не е точно мит, но не трябва да бъде правило. Много е вероятно, действителните разходи за ремонт да не бъдат възстановени при продажба на превозното средство.

Икономически оправдано е козметичните дефекти, нарушаващи добрият външен вид на превозното средство да бъдат отстранени.

Всеки ремонт преди продажба трябва да бъде внимателно анализиран. Трябва да се направи приблизителна оценка, колко би струвал ремонта. Трябва да се оцени и каква отбивка на цената може да се договори с купувача, за да се продаде продаде превозното средство без да се прави въпросния ремонт.

Но трябва да се има впредвид, че автомобил без значителни дефекти ще се продаде по-бързо.

Водачите са безотговорни и не им пука за състоянието на превозните средства.

Това твърдение определено не е вярно. Ръководството на предприятието, в частност управителя на автопарка разполага с редица средства с които да мотивира водачите да бъдат отговорни към поверената им техника. Ако водачите се стимулират с по-високо възнаграждение или по-високи бонуси за повече извършени курсове и повече изминати километри, те ще пазят и ще се грижат по-добре за зачислената им техника.

Много важен фактор е персоналната отговорност на водач за конкретно превозно средство. Не е добра практика много водачи да карат един автомобил, както и даден водач да кара голям брой различни превозни средства.

Срокът за експлоатация на превозните средства може да бъде удължаван.

Във време на икономическа криза, собствениците на фирми се стремят към съкращаване на разходите. В много случаи те изискват от управителите на автопарковете им удължаване на експлоатационния период на превозните средства, дори в някои случаи забраняват покупката на нови превозни средства за определен период от време.

Собствениците трябва да знаят, че тези действия обикновенно водят до намаляване на ефективността на автомобилния парк. Увеличават се авариите, което води до увеличаване на разходите за гориво и ремонт, както и намаляване на ефективния капацитет на автомобилния парк за времето за извънпланови ремонти на колите. С други думи – генериране на загуби за фирмите.

Срокът за експлоатация на превозните средства при необходимост може да бъде удължаван в известни граници, но само след основен преглед и детайлен анализ на превозните средства.

Управлението на автопарк се е променило значително в последните години.

За да дадем правилен отговор на тази тема, нека сравним задачите по управление на автопарк сега и преди двадесет години.

В наше време управителя на автомобилен парк трябва да се определи какви средства са необходими за поддръжка, обновяване и експлоатация на превозните средства. При това трябва да се съобразява безопасността на работа на водачите, съобразяването с нормативната законова база, както и създаване, актуализиране и прилагане на правилник за работата на автомобилния парк

Тези задължения на управителя не са били по-различни през 1980 г., 1990 г. или 2000 г. Основните отговорности са абсолютно същите.

Разликата между преди и сега са използваните инструменти за управление на автопарк. В днешно време тези инструменти са далеч по-сложни и технологично напреднали. Основно място заемат компютърните технологии чрез използване на специализиран софтуер за управление на автомобилни паркове. Чрез изполване на софтуер за автопарк мениджмънт, управителя на автопарк, наричан още автопарк мениджър или флийт мениджър, се освобождава от рутинни дейности, като водене на календар за ремонти, застраховки, винетки и от ръчно изготване на отчети за разходи по автопарка.

За ефективно автоматизирано управление на автомобилен парк е достъчно да внедрим софтуер за следене движението на превозни средства с помощта на GPS устройства.

Това твърдение е доста разпространен мит. GPS следенето е много полезен инструмент, защото той ни дава отговор на много въпроси: къде се е намирало дадено превозно средство в определен момент от времето, с каква скорост се е придвижвало, каква е наличността на гориво в резервоара и много други параметри. Доказана полза от внедряване на GPS софтуер е подобряване на дисциплината и отговорността на водачите.

За ефективното управление на съвременен автомобилен парк е необходим софтуер с възможности за отчитане на всякакви разходи: за гориво, за автомобилни гуми, за консумативи, за ремонти, пътни такси оборудване. Флийт мениджмънт софтуерът трябва да има възможност за следене на периодични събития: планирани ремонти, изтичащи застраховки, винетки, прегледи пред КАТ и други.

Качественият автопарк мениджмънт софтуер, при внедряване в предприятия с големи автопаркове, е необходимо да притежава и някои допълнитени възможности: разделяне на автопарка по териториални и функционални признаци, автоматизирано изписване на консумативи и резервни части от фирмени складове, автоматизация на логистични процеси и връзка с ERP системи.

Георги Матеев
(по материали на www.businessfleet.com)

Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

Г-н Матеев, как се роди идеята за този продукт за управление на автопарк?
Идеята възникна когато клиенти на Рила Солюшънс, в процес на внедряване на ERP системи, изразиха неудовлетворението си от факта, че заложената стандартна функционалност в модулите за управление на транспорта на внедряваната от тях ERP система се различава в голяма степен от техните бизнес процеси и от българските условия и законодателство. За тях оставаше или да разчитат на трудни и скъпи доработки на внедряваните ERP модули или внедряване на допълнителен продукт, който да бъде интегриран ERP системата им.

С какво си обяснявате успеха на „Транспорт плюс” сред водещи българските фирми?
Най-вече с професионалния подход за рещаване на проблемите при управление на автопарк. Също така с разумната цена на системата и бързата възвращаемост на направената инвестиция. Клиентътите закупува лиценза само за модули, от които има нужда в момента, като има възможност в последствие да закупи допълнителни модули. Системата за управление на автопарк, която сме създали, е лесна за внедряване и употреба. Тя е уеб базирана и позволява лесен достъп от различни дестинации, но с необходимото ниво на сигурност. Ключов елемент е поддръжката на регионална структура с поделения или офиси.

Какви фирми и организации бихте посъветвали да се ориентират към „Транспорт плюс”
Предлагаме подходящо решение за всяка фирма, поддържаща автомобилен парк. Транспорт плюс осъществява управление на автопаркове, които могат да бъдат съставени от различени по вид и предназначение автомобили и машини: леки, лекотоварни, тежкотоварни, строителна техника и др. Фирмите клиенти могат да осъществяват широк диапазон от дейности: производство, дестрибуция, републикански и международни превози, строителна дейност, автобусни превози, таксиметрови услуги и др.

Какви са предимствата и ползите за бизнеса, които споделят с Вас клиентите, които вече използват „Транспорт плюс”?
Най-осезаемите ползи са чувствителното намаляване на разходи за управление на автопарка, най-вече разходите за гориво, автомобилни гуми, консумативи и резервни части. Реализираните икономии се дължат на намаляването на излишния пробег, съкращаване на времето за доставки до клиенти и повишаване на работната дисциплина на водачите. Според клиентите това се постига с помощта на точните анализи и мениджърски справки, които предоставя продуктът.

По какъв начин осигурявате поддръжката на продукта при клиентите си?
След първоначалното внедряване на системата и изтичането на гаранционния период осигуряваме на нашите клиенти следгаранционна поддръжка. Основен елемент в поддръжката е дистанционен контрол и обслужване на сървърите, на които е инсталирана системата при клиента. В обхвата на поддръжката влиза фиксирането на грешките възникнали при свързване със системата и грешките в интерфейса с другите системи; наблюдението на общата работоспособност на системата и натоварването на основния сървър на системата. Като допълнение всички наши клиенти, които ползват поддръжката на продукта получават редовно ъпдейти с новите възможности в системата.

Какво отличава Транспорт Плюс от други продукти за управление на автопарк?
Най-важната разлика от конкурентнитте продукти е, че Транспорт плюс представлява цялостно решение за всички задачи свързани с управление на автопарк. Продуктът разполага с мощни средства за анализ на данните, свързани с разходите и дейностите в автопарка. Продуктът може да се настройва спрямо конкретните особености в бизнес моделите на различни фирми. Транспорт плюс дава възможност за свързване с други информационни системи и по този намалява човешкия труд за въвеждане на данни.

Интервюто е направено от списание Логистика.


Новини

Подобрена функционалност в модул „Справки“
Добавена възможност за фактуриране
Нов интерфейс със система Frotcom
Нов оптимизиран интерфейс към външни системи
Мобилна версия на Транспорт плюс
Интеграция с GPS системата WebEye
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
Клоуд услугата вече ползва HTTPS
Изпращане на справка по e-mail
Интеграция с Fleet Expert

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

RSS