Транспорт плюс: Структура
Структура

За продукта  »  Представяне | Структура | При вас или при нас | Въпроси и отговори

Структура

Софтуерът се състои от отделни модули, които могат да се използват поотделно или в комбинация. Модулите са Автопарк, Сервиз, Склад, GPS Мониторинг и Контрол, Логистика.

Структура Автопарк

Модул АВТОПАРК е базов модул на Транспорт плюс. Без него останалите модули не могат да работят. В него се поддържат основните регистри, каталози и номенклатури, както и се управлява основният документооборот. Модулът обхваща:

 • Регистър на транспортните средства в автопарка - леки и товарни автмобили, камиони, механизация
 • Регистър на ремаркетата
 • Регистър на агрегатите
 • Регистър на водачите
 • Доументооборота, свързан с обработката на пътните листа
 • Каталози за различните марки и модели автомобили с техните характеристики

Автопарк - функционалност

 • паспорт на автомобили, ремаркета, контейнери, агрегати с детайлни експлоатационни характеристики;
 • следене на винетки, застраховки, таски, лизинг
 • прикачване на файлове и сканирани документи
 • разходни норми и норми на завишения
 • автоматично изчисление на икономии и преразход по автомобили/водачи;
 • пътни листове - издаване, корекция, печат;
 • следене на разходи за зареждане, пътни и други;
 • автоматично отчитане на разход гориво;
 • отчитане в моточасове на работата на специализирани машини;
 • товарителници за строителна механизация
 • изчисляване заработка на водачи;
 • разнообразни номенклатури (марки, модели, водачи, доставчици на гориво, евростандарт, офиси/поделения, оборудване, тарифи, и др.)
 • разнообразни справки - стандартни и по спецификация на клиента

Автопарк - справки

 • Изтичащи винетки, застраховки, лизинг
 • Разходи по автомобили, водачи, региони
 • Разходи за гориво, такси, щети, др.
 • Заработка на водачи
 • Движение без пътен лист
 • Счетоводни справки
 • Други - стандартни и по заявка на клиента
Сервиз

Модул Сервиз осигурява планиране, организиране, изпълнение и отчитане на техническата поддръжка на транспортните средства и машини. Осигурява се ефективно управление на автопарка чрез планиране на периодите на престой и избягване на възможността за изпускане на сроковете за определени събития като технически прегледи, смяна на гуми, и др. Ефективната организация и управление на техническата поддръжка от своя страна спомага за увеличаване процента на заетост на транспортните средства.

Сервиз - функционалност

 • Изготвяне на план за обслужване и поддръжка на автомобилите
 • Изготвяне на графици за профилактика
 • Генериране на периодични работни задания
 • Пакетни задания за групи автомобили
 • Управление на заявки за ремонт
 • Управление на регистър на работни задания
 • Отчитане на части от собствен склад
 • Отчитане на разходи за материали, консумативи, труд
 • Обобщени отчети за разходи за поддръжка и ремонт
 • Справки по спецификация на клиента за материално и финансово отчитане
 • Генериране и отпечатване на справки
Сервиз

Работните задания описват задачите за изпълнение и необходимите ресурси. Те се изготвят на базата на ръчно или автоматично създадени планове за обслужване или направените заявки за ремонт. Приложената диаграма описва този процес.

Склад

Модул СКЛАД дава възможност за управление и отчетност на собствено складово стопанство. Осигурява поддръжка на складовите наличности от резервни части, консумативи и оборудване, съхранение на данни за вписването и изписването на стоки в склада, информация за извършените и предстоящи ревизии.

Склад - функционалност

 • Поддръжка на няколко склада
 • Описание на операции по зареждане на склад, изписване на стока по партидна или среднопритеглена стойност, инвентаризации
 • Актуализация на наличности
 • Поддръжка на списък от контрагенти
 • Поддръжка на партиди
 • Генериране на документи
 • Интеграция с модул „Сервиз"
 • Автоматизация на процеса по изписване на материали от склада по партиди при интегрирана работа на складовия и сервизния модул

В модул „Склад" има богат набор от справки относно моментното състояние на артикулите, тяхното движение, както и информация за минали периоди. Предвидена е възможност за добавяне или премахване на справки съобразно нуждите на клиента.

GPS Мониторинг и контрол

Модул GPS Мониторинг реализира графична визуализация на движението на превозните средства върху географска карта. Потребителят има възможност да проследи движението и престоите на всеки автомобил за желан период от време. Върху каратата могат да са видими един или няколко движещи се обекта, според желанието на потребителя. Динамично се зарежда информация за текущия статус на подвижен обект, включващ текуща позиция, скорост, престой, дата и час, работа на двигателя и др. Данните се обновяват приблизително на всеки 10 секунди.

Системата поддържа историята на движение на транспортните средства, и архив на маршрутите.

GPS Мониториг - функционалност 

 • Наблюдение движението на автомобилите в реално време;
 • Визуализация върху електронна географска карта;
 • Широк набор от електронни географски карти;
 • Архив на маршрутите;
 • Анализ на следи от движението.
Логистика

Модул ЛОГИСТИКА подпомага логистичната дейност, свързана с транспортните услуги. Предоставен е интерфейс за управление на заявки за доставки, диспечериране изпълнението на доставките, планиране на маршрути и създаване на разписания за курсове

Логистика - функционалност

 • автоматично групиране на заявки по логистични зони за доставка;
 • ръчно групиране на доставки по направления, клиенти, срокове;
 • задаване на маршрути за курсове;
 • задаване на разписания за курсове;
 • генериране на разписания на базата на предварителни шаблони;
 • поддържане на история за курсовете;
 • печат на разписания и товарителници;
Логистика

На приложената диаграма е представен процесът организиране и разпределяне на товарите по коли. Свободните автомобили за деня се идентифицират на базата на данни от регистрите в модул Автопарк и модул Мониторинг. Разпределението на товарите по автомобили може да бъде направено ръчно или автоматично чрез дефинирани правила. На базата на направеното разпределение се изготвят пътните листа и справката за товарите (товарителницата).