Система за управление и контрол на автопарк - eкрани

Екрани от Системата за управление на автопарк

Модул Автопарк

Система за управление на автопарк - форма Автомобили

Система за контрол и управление на автопарк - форма Автомобили

Система за управление на автопарк - форма Автомобили

Система за контрол и управление на автопарк - форма Автомобили

Система за управление на автопарк - Пътни листа

Система за управление на автопарк - Пътни листа

Система за управление на автопарк - Пътни листа

Модул Сервиз

Автопарк мениджмънт - Сервиз

Автопарк мениджмънт - Сервиз

Автопарк мениджмънт - Сервиз

Модул Склад

Автопарк мениджмънт - Склад

Автопарк мениджмънт - Склад

Модул GPS Мониторинг

GPS Мониторинг

GPS Мониторинг

GPS Мониторинг

Демонстрация на системата за управление на автопарк